نیاز به یک گروه مهندسی 

با توجه به گپ و فاصله موجود بین شرکت های مهندسی خدمات ژئوتکنیک  که در سطح بسیار عالی و البته با هزینه های بالا خدمات ارائه می دهند و البته از سوی دیگر عده ای پیمانکار نما که متاسفانه در این ضمینه وارد شدند و با توجه به عملکرد غیر اصولی این مجموعه ها اخبار ریزش و اتفاقات و حوادث ناگوار را مشاهده میکنیم که البته متاسفانه هر روز بیشتر هم میشود، از این رو نیاز به وجود یک مجموعه مهندسی که هزینه های خدمات رسانی به مراتب پایین تری از شرکت های بزرگ و البته ارائه خدمات مشابه به شدت احساس میشد، که با توجه به تجربه سالها فعالیت در بزرگنرین مجموعه های مهندسی و مدیریتی و الیته حضور یک تیم قدرتمند اجرایی و مهندسی متشکل از بهترین ها این گروه مهندسی تشکیل شد.