پروژه کارگر شمالی

این پروژه در مدت زمان چهل روز و در خیابان کارگر شمالی تهران انجام شد.

در این پروژه عملیات پایدارسازی به روش شمع و خرپا و انجام عملیات شاتکریت انجام گردید.

به دلیل وجود ساختمان های قدیمی در ضلع شمالی و غربی و جنس خاک با ریزدانه های پایین و جنس نامناسب روند عملیات پایدارسازی این پروژه با دقت مضاعف انجام گردید.