پروژه آریان

این پروژه در تهران خیابان شریعتی واقع شده است، در برخی وبسایت ها این پروژه را در مشهد نام برده شده که اشتباه میباشد.

این پروژه به دلیل طراحی بی نظیرش و سالم نگه داشتن درختی چند صد ساله یکی از معروف ترین پروژه های پایدارسازی تهران میباشد.

عمق این پروژه ۱۱ متر میباشد.

وجود خاک سست و برخورد به انباره های آب و دسترسی سخت در این پروژه سبب شد این پروژه حدوداً ۶۵ روزه به اتمام برسد.