پدیده فرونشست زمین

فرونشست چیست؟ بنا به تعریف یونسکو، فرونشست عبارت است [...]