پروژه سلامت برکت

محل پروژه در شهر تهران، منطقه 22 ، شهرک [...]