گسل‌های خطرناک تهران

به عنوان گسل‌های خطرناک، گسل شمال تهران از کرج تا لواسانات را دربر گرفته‌است. گسل [...]