اعلام بطلان در معامله

 اعلام بطلان معامله چه آثاری دارد؟شرایط صحت اعلام بطلان معامله [...]