انفساخ قرارداد

تایید انفساخ قرارداد چگونه است؟ نحوه تنظیم دادخواست تایید [...]