توضیحات

پروژه پاسداران

STAND & STARE

CAPTURING MOMENTS AS THEY HAPPEN

پایدارسازی به روش نیل و استرند

در این روش دو توده خاک به وسیله المان‌های فولادی به یکدیگر دوخته می‌شوند.

نکته مهمی که در این روش وجود دارد این است که نیروی کششی در المان‌های فولادی زمانی فعال می‌گردد که مقداری جابه‌جایی در سیستم ایجاد شود.

این موضوع ممکن است در ساختمان‌های مجاور با کاربری حساس، موجب مشکل شود. بنابراین در انتخاب نوع سیستم نگهدارنده باید مقدار مجاز جابجایی سازه‌های مجاور مدنظر قرار گرفته شود.