توضیحات

عملیات خاکبرداری و گودبرداری های عمیق شهری در مجاورت سازه های حساس، بلند و قدیمی به کمک روش نیلینگ، انکراژ، شمع های فولادی و بتنی پایدارسازی با روش های تاپ دان، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل یا استرات در مجاورت ساختمان هایی که مجوز عملیات نیلینگ را دارا نمی باشند. تقویت مشخصات فنی خاک به منظور احداث ساختمانهای بلند مرتبه و یا سازه های صنعتی در خاکهای سست ممانعت از ادامه نشست ساختمانهای احداث گردیده بر روی خاکهای دستی و بستر های نامناسب انجام مطالعات مکانیک خاک مشتمل بر آزمونهای صحرایی ، نمونه برداری و آزمونهای آزمایشگاهی پایدارسازی شیروانیهای خاکی و یا گوه های سنگی در معرض لغزش تقویت فونداسیونها در مقابل زلزله و بارهای دینامیکی ماشین آلات ممانعت از هوازدگی، ریزشهای موضعی و پایدارسازی شیروانهای خاکی رفع پتانسیل روانگرایی و تثبیت و بهسازی خاکهای ماسه ای کم تراکممقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ابنیه، راه و بستر سازه های صنعتی.

همکاری با وزارت صمت در پروژه انتقال آب و همکاری به عنوان مشاور و معتمد در پروژه های نظامی .

همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی به منظور انجام دوره کار آموزی و انجام بازدید های کارگاهی و برگزاری کلاس های دانشگاهی.