قراردادبا توجه به اینکه ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد بعد از خریدن یک زمین یا آپارتمان یا مغازه متوجه شوید که (مساحت) متراژ مبیع کمتر یا بیشتر از متراژی است که در قرارداد درج شده است، از نظر حقوقی به تشریح این مشکل ملکی و در ادامه به بررسی امکان فسخ معامله یا دریافت قیمت کم یا زیاد بودن مساحت (متراژ) و نحوه شکایت برای اختلاف (مساحت) متراژ ملک خریداری شده بپردازد.

چه زمانی اختلاف متراژ (مساحت) ملک به وجود می آید؟

کم یا زیاد بودن مساحت یا متراژ ملک  زمانی به وجود می آید که دو طرف اقدام به معامله یک ملک اعم از آپارتمان، خانه، مغازه، زمین می نمایند و در هنگام تنظیم مبایعه نامه مساحت ملک مورد نظر را مثلا ۱۰۰ متر تعیین می کنند. در ادامه وقتی برای تنظیم سند رسمی ملک متراژ می گردد، طرفین متوجه می شوند که ملک مورد نظر دارای اختلاف (مساحت) متراژ با مبایعه نامه است و در صدد این بر می آیند که از حقوق پایمال شده خویش دفاع کنند و از ضرر جلوگیری نمایند.

لازم به ذکر است اختلاف در متراژ یا مساحت ملک دارای دو حالت است که به شرح ذیل توسط وکیل دعاوی ملکی موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا برای شما عزیزان تشریح می گردد:

۱- کم بودن متراژ یا مساحت ملک

اختلاف مساحت (متراژ) ملک در حالت کم بودن متراژ یا مساحت ملک ، به عنوان مثال ممکن است شما آپارتمانی را خریداری نمایید و در زمان تنظیم مبایعه نامه یا قولنامه متراژ خانه را ۲۰۰ متر مربع تعیین نمایید و بر مبنای آن هم ثمن یا قیمت آپارتمان را مشخص کنید اما بعد از تحویل متوجه این امر گردید که اختلاف متراژ یا مساحت ملک رخ داده و متراژ یا مساحت ملک ۱۷۰ متر مربع می باشد در این زمان شما به عنوان خریدار پول ۲۰۰ متر را پرداخت کرده اید ولی ۱۷۰ متر آپارتمان تحویل گرفته اید در نتیجه از اختلاف مساحت (متراژ) ملک متضرر شده اید و می بایست در صدد جبران این ضرر اقدامی نمایید که وکیل دعوای ملکی در ادامه مرقومه حاضر راه حل های موجود شکایت برای اختلاف مساحت یا متراژ ملک را برای شما عزیزان ارائه خواهد نمود.

۲- زیاد بودن متراژ یا مساحت ملک

اختلاف متراژ (مساحت) ملک در حالت زیاد بودن متراژ یا مساحت ملک  اینگونه است که شما اقدام به فروش آپارتمان یا مغازه یا زمین می نمایید و به عنوان مثال مساحت یا متراژ آن را ۲۰۰ متر مربع در قولنامه یا مبایعه نامه درج می کنید اما در بعدا متوجه می شوید که متراژ یا مساحت ملک فروخته شده ۲۳۰ متر مربع است. در این حالت شما مبلغی که دریافت کرده اید در ازای ۲۰۰ متر بوده و ملکی که تحویل داده اید ۲۳۰ متر و در نتیجه شما به عنوان بایع دچار ضرر شده اید و باید ضرر وارده به شما جبران گردد که راهکار مناسب برای شما را وکیل دعاوی ملکی در ادامه مقاله حاضر بیان خواهد کرد.

اختلاف متراژ (مساحت) ملک در قانون مدنی

اختلاف متراژ (مساحت) ملک از جمله شایع ترین اختلافات میان خریداران و فروشندگان خانه یا زمین یا مغازه می باشد و شاید برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که چه ماده ای در قانون مدنی به اختلاف متراژ یا مساحت ملک پرداخته است؟

در ماده ۳۸۵ قانون مدنی به اختلاف متراژ یا مساحت ملک پرداخته شده است و قانونگذار در این ماده بیان می دارد:

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نبوده و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده باشد، ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

همانطور که ملاحظه فرمودید این ماده به بررسی اختلاف در متراژ یا مساحت ملک و راه حل های موجود برای طرفین معامله پرداخته است.

از جمله سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود بدین شرح است:

  • تجزیه بدون ضرر ملک در ماده ۳۸۵ قانون مدنی چه معنایی دارد؟
  • حق فسخ برای طرفین در ماده ۳۸۵ قانون مدنی به چه معناست؟

تجزیه بدون ضرر در اختلاف متراژ یا مساحت ملک به چه معناست؟

اموالی که موضوع معامله قرار می گیرند از نظر حقوقی به دو بخش تقسیم می شوند، قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه.

مال قابل تجزیه در عالم حقوق از منظر وکیل دعوای ملکی به مالی گفته می شود که تقسیم کردن آن به هیچ عنوان تاثیری در ارزش مال نداشته باشد و سبب ورود ضرر به مال یا ارزش آن نشود. به عنوان مثال شما وقتی پنجاه کیلو گندم را به دو بخش ده کیلویی و چهل کیلویی تقسیم کنید هیچ تاثیری در ارزش مال ندارد به همین خاطر این مال را به عنوان مال قابل تجزیه می شناسیم.

در مقابل مال غیر قابل تجزیه از نظر وکیل ملکی به مالی گفته می شود که وقتی شما این مال را تقسیم کنید دیگر آن ارزش اولیه را ندارد و در بعضی موارد به کلی ارزش خود را از دست می دهد برای مثال وقتی شما در یک آپارتمان ۱۰۰ متری ۱۰ متر از آن را جدا کنید، این ۱۰ متر جدا شده به کلی ارزش خود را از دست می دهد و هیچ کارایی نخواهد داشت به همین خاطر این آپارتمان را غیر قابل تجزیه می نامیم.

حق فسخ ناشی از اختلاف مساحت ملک برای طرفین

آنچه که باید در خصوص فسخ معامله بدانید در مقاله ای تحت عنوان فسخ معاملات ملکی بدان پرداخته شده است، که در آن به موضوعاتی از جمله موارد ذیل عنوان گردیده است.

  • فسخ معامله ملکی چیست؟
  • فسخ معامله ملکی عقد است یا ایقاع؟
  • چه زمانی می توان معامله ملک را فسخ کرد؟
  • نحوه فسخ معامله ملک؟
  • همچنین مدت زمان فسخ معاملات ملکی و …

حق فسخ برای طرفین که در انتهای ماده ۳۸۵ قانون مدنی عنوان شده است، قانونگذار به جهت اینکه اختلاف در متراژ در حالت کم یا زیاد بودن متراژ یا مساحت ممکن است برای طرفین معامله ایجاد ضرر نماید، حق فسخ را برای هر دو طرف در نظر گرفته است به عبارتی دیگر اگر میزان متراژ یا مساحت ملک کمتر از متراژ توافق شده باشد خریدار حق فسخ معامله دارد و اگر بیشتر باشد فروشنده حق فسخ معامله دارد.

شاید برای شما این سوال به وجود آید که اگر سند مالکیت ملک صادر شده باشد طرفین چه حقی دارند؟

در خصوص اختلاف متراژ پس از صدور سند مالکیت نمود.

مطالبه قیمت در اختلاف متراژ ملک

  • چرا اجازه مطالبه قیمت ناشی از اختلاف متراژ ملک به طرفین معامله ملک داده نشده است؟

طرفین قرارداد در هنگام معامله، متراژ یا مساحت ملک را به عنوان یک شرط در قرارداد در نظر گرفته اند و نظر آنها بر این بوده است که ملک مورد معامله را با این متراژ یا مساحت معامله کنند، حال در شرایط حاضر که ملک کمتر یا بیشتر از متراژ یا مساحت تعیین شده در آمده است به این معنی است که خریدار به هیچ عنوان قصد خرید ملک با این متراژ یا مساحت را نداشته و مالک نیز قصد فروش ملک با این متراژ یا مساحت را نداشته است و در طرف مقابل وقتی اختلاف متراژ (مساحت) در حالت بیشتر بودن متراژ می باشد به این معنی است که قصد فروشنده محقق نشده است و خریدار نیز قصد خرید ملک با این متراژ یا مساحت را نداشته است،

بنابراین در مرحله اول قانونگذار صرفا حق فسخ را برای طرفین در نظر گرفته است اما باید توجه داشت که قانونگذار در انتهای ماده ۳۸۵ عنوان داشته است که توافق طرفین مانع فسخ بوده و طرفین می توانند به هر شکل که صلاح می دانند توافق کنند و برای این کار منعی وجود ندارد.

نحوه فسخ کردن معامله هنگام اختلاف متراژ (مساحت) ملک

نحوه فسخ کردن معامله هنگام اختلاف متراژ یا مساحت ملک بدین ترتیب است، طرفین معامله زمانی که با اختلاف متراژ یا مساحت ملک مواجه می شوند و تصمیم بر فسخ معامله گرفته می شود می بایست مراتب فسخ را ابتدائا طی یک اظهارنامه به طرف مقابل اعلام نمایند و در ادامه شخصا اقدام به اعلام طرح دعوای تایید فسخ در محکمه نمایند، هر چند فرد فسخ کننده می تواند طرح دعوا ننماید و منتظر طرح دعوا از سوی طرف مقابل بماند و فسخ را به عنوان دلیل در محکمه ارائه نماید.

نکته: اعمال خیار فسخ در خصوص کم یا زیاد بودن متراژ یا مساحت فوری نمی باشد.

طرفین دعوای فسخ ناشی از اختلاف متراژ ملک

طرفین دعوای فسخ به جهت اختلاف متراژ یا مساحت ملک از دیدگاه  مانند دعواهای دیگر کسانی هستند که ذینفع در معامله محسوب می شوند و در معامله زمانی که اختلاف متراژ یا مساحت ملک حادث می شود خواهان کسی است که کم یا زیاد بودن متراژ ملک به ضرر او شده است. اگر متراژ یا مساحت ملک کمتر از مساحت تعیین شده در مبایعه نامه باشد خریدار خواهان دعوی می باشد و خوانده دعوی فروشنده است و برعکس زمانی که متراژ ملک بیشتر باشد خواهان دعوی فروشنده است و خوانده خریدار می باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی شکایت اختلاف مساحت (متراژ ) ملک

اختلاف متراژ یا مساحت ملک با توجه به اینکه مربوط به مال غیر منقول می باشد  دادگاه صالح  رسیدگی به شکایت برای اختلاف در متراژ یا مساحت ملک خریداری شده را به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع ملک می داند. هر یک از طرفین که خواهان طرح دعوا باشد باید دعوا را در دادگاه محل وقوع ملک مورد نظر طرح نماید.

نحوه اجرای رای فسخ ناشی از اختلاف متراژ ملک

رای صادره از سوی دادگاه دو نوع است، رای اعلانی و رای تاسیسی، رایی که در اختلاف متراژ یا مساحت ملک و فسخ معامله از سوی دادگاه در این خصوص صادر می گردد اعلانی است بنابراین در این مورد اجراییه ای صادر نمی گردد و به عبارت دیگر دادگاه فقط فسخی که سابقا از سوی مشتری یا خریدار صورت گرفته است را به صورت رسمی طی حکم صادره اعلان می کند بنابراین در این پرونده ها اجراییه ای صادر نمی گردد و اگر یکی از طرفین پولی را پرداخت کرده باشد باید در دادخواستی جداگانه اقدام به مطالبه وجه نماید.