شرایط عمومی پیمان

بررسی شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان بخش سوم

شرایط عمومی پیمان(بخش اول)

پیوست بخشنامه ۸۴۲

تمام آنچه که از شرایط عمومی پیمان باید بدانیم    (بخش اول)
شرایط عمومی پیمان، یا همان نشریه ۴۳۱۱ که بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند تنها شرایط عمومی پیمان موجود است ، قابل استفاده در پروژه‌های تهیه و ساخت است که طراحی آن توسط کارفرما انجام‌شده و میزان برآورد بخش تهیه کالا و مصالح نسبت به کل پیمان کمتر و یا مساوی ۷۵ درصد می‌باشد.

در ادامه این مقاله به صورت کوتاه به بررسی کلی برخی از موارد و تاریخچه ابلاغ موافقت نامه ها شرایط عمومی پیمان، متن ابلاغیه آن و موافقت‌نامه و شرایط خصوصی آن میپردازیم همچنین در دیگر مقالات به بررسی کامل متن و بند ها و تفاسیر آن خواهیم پرداخت.

بخشنامه ۸۴۲ که شامل ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنهاست، از نوع گروه اول و لازم‌الاجرا است که نشریه ۴۳۱۱ را ابلاغ نموده است. نکات مهمی در قالب دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی در پیوست این بخشنامه وجود دارد که بعضا نادیده گرفته می‌شوند

بخشنامه ابلاغ موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها شماره: ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ تاریخ: ۱۳۷۸/۳/۳

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸هـ مورخ ۱۳۷۵٫۴٫۴هیأت وزیران)، به پیوست، موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آن‌‌‌ها که از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) به شمار می‌رود، ارسال می‌شود تا از تاریخ ابلاغ، برای انعقاد پیمان‌ها مورد عمل قرار گیرد

در مواردی که این مجموعه، به‌طور کامل پاسخگوی نیاز کار نیست، دستگاه اجرایی، تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌نماید تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، به مورد اجرا گذاشته شود.

پیمان‌های حمل و نقل، پیمان‌های خرید مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات و پیمان‌های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن‌‌‌ها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات است، مشمول این بخشنامه نیست

پیوست بخشنامه ۸۴۲

۱-موافقت‌نامه

۱-۱-به استناد قسمت‌هایی از موافقت‌نامه که باید در موقع امضای پیمان، اطلاعات آن تکمیل شود، اطلاعات سایر قسمت‌ها هنگام تهیه اسناد مناقصه به‌طور کامل و روشن در محل‌های پیش‌بینی شده درج می‌گردد. تغییر دادن، کاستن عبارت‌‌‌ها یا کلمه‌هایی از موافقت‌نامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل‌های خالی باید تکمیل شود.

۲-۱-در مقدمه موافقت‌نامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شود.

۳-۱-در ماده یک موافقت‌نامه، موضوع، محل اجرا و مشخصه‌های اصلی پیمان به نحوی درج شود که محدوده عملیات معین باشد.

۴-۱-در ماده۳ موافقت‌نامه، علاوه بر درج مبلغ پیمان که همان مبلغ پیشنهادی پیمانکار است، ضریب پیمان نیز با توجه به تعریف آن در ماده «۱۴د» شرایط عمومی، در محل مربوط آن درج می‌شود.

۵-۱-در ماده ۶ موافقت‌نامه، نام و نشانی مهندس مشاوری که برای نظارت بر اجرای کار انتخاب شده است درج می‌شود. اگر در مواردی، کارفرما مستقیماً نظارت را انجام می‌دهد، نام و نشانی کارفرما در همین محل منعکس می‌گردد، در این حالت، واحدی از سازمان کارفرما که مسئولیت نظارت به آن محول شده است، جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارک پیمان می‌شود.

۶-۱-نمایندگان مجاز دو طرف پیمان باید تمام صفحه‌های موافقت‌نامه را امضاء و مهر نمایند.

۷-۱- مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می‌گیرد، باید تمام صفحه‌های موافقت‌نامه را امضاء و مهر کند

شرایط عمومی پیمان(بخش اول)

۳-شرایط خصوصی

بررسی متن ابلاغیه و موافقت‌نامه و شرایط خصوصی

شرح و بررسی شرایط خصوصی 

۱-۳-با وجود اینکه در عرف پیمان‌ها، شرایط خصوصی حاوی ویژگی‌های هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، در طرح‌های عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی برای آن تعیین کرده است قابل تکمیل باشد. بدین روی، درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده، در شرایط خصوصی مجاز نیست.

۲-۳- مواد مربوط به شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که پاسخگوی نیاز کارهای مختلف باشد. از این رو، مواد شرایط خصوصی برحسب نیاز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذی‌ربط، تکمیل می‌شود مواردی از آن که کاربردی در پیمان مورد نظر ندارد، با علامت × پر می‌شود. تمام صفحه‌های شرایط خصوصی باید به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف پیمان امضا و مهر شود.

۳-۳-اگر برای اجرای کارهای تخصصی ویژه یا آموزش افراد، کارشناس ایرانی در دسترس نباشد، دستگاه اجرایی، تعداد کارشناسان خارجی مورد نیاز و مشخصات هر یک از نظر تجربه و تخصص لازم و کارهای ارجاعی به آن‌‌‌ها را در ماده «۱۷ الف» شرایط خصوصی می‌نویسد.

۴-۳-اصولاً باید چگونگی دسترسی به کارگاه و نحوه تأمین آب، برق، سوخت و مخابرات مورد نیاز اجرای کار در اسناد مناقصه تعیین شود تا پیمانکار بتواند بر اساس آن، قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهد. تعهدات و تسهیلاتی که دستگاه اجرایی در نظر دارد در زمینه تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردهد، در ماده «۲۰ الف» شرایط خصوصی، به صورت روشن مشخص می‌نماید.

۵-۳-اگر دستگاه اجرایی در نظر دارد اقلامی از مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات را به هزینه خود تأمین کند و در اختیار پیمانکار قرار دهد یا تسهیلاتی برای تهیه آن‌‌‌ها فراهم نماید، اقلام مورد نظر، و در صورت لزوم، شرایط واگذاری آن‌‌‌ها را در ماده «۲۰ ب» به صورت روشن، پیش‌بینی می‌کند.

۶-۳- به منظور بیمه کردن کارهای موضوع پیمان، دستگاه اجرایی باید در ماده «۲۱ ج» شرایط خصوصی، حوادث احتمالی را که باعث بروز خسارت به کار می‌شود و تمام یا قسمت‌هایی از کار را که ممکن است در اثر حادثه دچار خسارت شود، مشخص نماید تا پیش از شروع کار، طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی، آن را بیمه کند.

۷-۳-تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای موضوع پیمان و تجهیز کارگاه، به عهده دستگاه اجرایی است. اگر در موارد خاصی، دستگاه اجرایی در نظر داشته باشد که تأمین تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه را به پیمانکار محول کند، تأمین آن از سوی پیمانکار را در ماده «۲۸ الف» شرایط خصوصی، پیش‌بینی می‌نماید.

۸-۳-با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل آحادبها، باید برای پیمان‌ها مورد عمل باشد، عبارت زیر با درج شماره و تاریخ دستورالعمل مربوط، در زیر ماده «۲۹هـ » شرایط خصوصی درج می‌شود.

«نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره…………..مورخ………….. سازمان برنامه و بودجه تعدیل می‌شود. شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه……سال……… است».

در کارهایی که روش خاصی برای تعدیل آن‌‌‌ها لازم است، طبق دستورالعمل تعدیل آحادبها، روش مناسب آن را دستگاه اجرایی پیشنهاد می‌کند و پس تصویب شورای عالی فنی، روش مصوب را در زیر ماده «۱۷ الف» شرایط خصوصی درج می‌نماید.

در موارد خاص، اگر تمام یا قسمتی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد، عدم شمول تعدیل به آن در ماده «۲۹ هـ » پیش‌بینی می‌شود.

۹-۳-ارز مورد نیاز برای پرداخت حقوق متخصصان خارجی یا تهیه مصالح و تجهیزات خاص از خارج، با توجه به مقررات ارزی کشور و سهمیه ارزی دستگاه اجرایی، با تعیین نرخ برابری ارز، به ترتیب، در مواد «۳۸ الف» و«۳۸ ب»شرایط خصوصی پیش‌بینی می‌شود.

۱۰-۳-در کارهایی که به ماشین‌آلات و ابزار خاصی نیاز است که در داخل کشور نمی‌توان تأمین کرد، دستگاه اجرایی، با توجه به مقررات ارزی کشور و سهمیه ارزی که در اختیار دارد، نوع تعداد، و مشخصات ماشین‌آلات مورد نیاز و اعتبار ارزی که برای این منظور اختصاص خواهد داد را در ماده «۳۸ هـ» شرایط خصوصی پیش‌بینی می‌نماید. پرداخت معادل ریالی این ماشین‌آلات و دیگر هزینه‌های خرید آن‌‌‌ها به عهده پیمانکار است و مالکیت آن‌‌‌ها متعلق به پیمانکار می‌باشد. در کارهایی که به روش ترک مناقصه به پیمانکار ارجاع می‌شود، مفاد ماده «۳۸ هـ» شرایط خصوصی آن‌‌‌ها باید پیش از ارجاع کار به پیمانکار، به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

۱۱-۳-در پیمان‌هایی که دستگاه‌های اجرایی در نظر دارند به منظور ایجاد انگیزه برای تسریع در کار، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت کنند، باید میزان و شرایط مورد نظر برای پرداخت آن را همراه با مشخصات اصلی کار، به سازمان برنامه و بودجه منعکس نمایند تا در صورت تصویب شرایط و میزان تسریع کار از سوی این سازمان، مراتب در ماده «۵۰ الف» شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود.

۱۲-۳-مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می‌گیرد، باید تمام صفحه‌های شرایط خصوصی را امضا و مهر کند.

۱۳-۳-با توجه به اینکه شمول بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی طرح‌های عمرانی به پیمان‌ها در مفاد هر یک از آن‌‌‌ها مشخص شده است، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نافذ بر کار مورد نظر در زمان ارجاع کار، باید جداگانه مورد عمل قرار گیرد.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی طرح‌های عمرانی معتبر

در زیر فهرست کلی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی طرح‌های عمرانی معتبر در تاریخ صدور این دستورالعمل، که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و در هیچ قسمت از اسناد و مدارک پیمان منظور نشده است و باید جداگانه مورد عمل قرار گیرد، به عنوان راهنما آورده شده است. بدیهی است در هر زمان، با توجه به بخشنامه‌های جدید صادر شده و یا بخشنامه‌های موجود اصلاح شده، باید از آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط استفاده شود

موضوعشمارهتاریخ صدورمرجع صادر کننده
حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی۱۰۱۶۳۰۰۵۴/۵۵۵۰۱۳۶۳/۱۲/۱۲سازمان برنامه و بودجه
حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی۵۴-۶۷۷۲-۲۸۸۰/۱۱۳۶۴/۶/۲۸سازمان برنامه و بودجه
نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی۱۰۱۲۹۱۹/۵۴/۵۲۰۰۱۳۶۴/۱۱/۱۷سازمان برنامه و بودجه
بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه‏الضمان۱۰۸۴۶۲۱۳۶۴/۱۲/۲۱مصوبه هیأت وزیران
حق بیمه کارکنان پیمانکاران جزء۱۳۰/۳۱۳۶۶/۹/۱۸سازمان تأمین اجتماعی
نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی۴۹۱۶-۱/۵۴/۱۰۲۸۱۳۶۹/۴/۱۰سازمان برنامه و بودجه
حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی۵۴/۴۲۴۳۱/ -۱۸۷۰۱۱۳۶۹/۱۲/۵سازمان برنامه و بودجه
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها۹۷۰۶-۱/۵۴/۲۰۸۰۱۳۷۰/۶/۲۳سازمان برنامه و بودجه
مقررات اخذ تضمین و تأدیه پیش پرداخت۳۳۷۶۷/ ت ۳۲۵هـ۱۳۷۰/۷/۱۲مصوبه هیأت وزیران
نحوه پرداخت عوارض شهرداری۱۱۴۳۱-۱/۵۴/۱۵۳۷۷۱۳۷۲/۷/۱۲سازمان برنامه و بودجه

تعریف موافقت نامه

موافقت‌نامه

[موافقت‌نامه، عنصری از عناصر سه‌گانه قرارداد است که، هیچ ویژگی خاص ماهوی منفک از کلِّ قرارداد همسان ندارد؛ بلکه تنها از لحاظ شکلی، مبیِّنِ ویژگی‌های صوری منحصر به فرد یک پیمان (اعمِّ از موضوع قرارداد، اسناد و مدارک قرارداد، مبلغ قرارداد، تاریخ تنفیذ، مدّت، تاریخ شروع کار، دوره تضمین، معرّفی مشاور و متولّی نظارت بر اجرای کار، اقامتگاه قانونی دو طرف، حدّ مسئولیت مالی پیمانکار) می‌باشد ]

موضوع پیمان…………………. نام پیمانکار………………….. شماره……………………… تاریخ………………………

این موافقت‌نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، در تاریخ………….. بین……………….. که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو، و……………………. که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

ماده۱- موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از: .

.
ماده۲- اسناد و مدارک
این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:
الف) موافقت‌نامه.
ب) شرایط عمومی.
ج) شرایط خصوصی.
د) برنامه زمانی کلی.
ه) فهرست بها و مقادیر کار.
و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی.
ز) نقشه‌ها.
اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جز اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌مجلس باشد.
در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت‌نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.
ماده۳- مبلغ
مبلغ پیمان (به حروف)………………………………………………………… و (به عدد)………………………………………………….. ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.
ضریب پیمان برابر است با…………..
ماده۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار
۴-الف)
این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
۴-ب)
مدت پیمان………. ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.
۴-ج)
تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود.
پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت…….. ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.
ماده۵- دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای………. ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.
ماده۶- نظارت بر اجرای کار
نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده……………………… به نشانی………………………………………. واگذارشده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.
ماده۷- نشانی دو طرف
نشانی پمانکار : ……………… نشانی کارفرما:…………..
نماینده پیمانکار نماینده کارفرما
پایان (بخش اول)
با ما در بخش دوم این مقاله همراه باشید.